Prekrškovno pravo

Zagovor obdolžencev

 • zastopanje pravnih oseb
 • zastopanje fizičnih oseb zaradi kršitve ZVCP

Vrste storitev

 • pravni posveti, nasveti in mnenja
 • zastopanje v disciplinskih postopkih pred delodajalci
 • zastopanje v kazenskih zadevah pred sodišči in drugimi organi
 • sestavljanje različnih vlog, listin ter pogodb
 • sestavljanje odškodninskih zahtevkov
 • zastopanje v postopkih pred delovnimi sodišči
 • zastopanje v gospodarskih sporih, v sporih iz avtorskega prava, industrijske lastnine,
 • zastopanje strank pred sodišči in drugimi organi
 • zastopanje v sporih zaradi motenja posesti, služnostih, stanovanjskih razmerij
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih
 • postopkih za razdružitev in razdelitev solastnine
 • zastopanje v upravnih sporih ter postopkih pred kontrolnimi in inšpekcijskimi organi
 • zastopanje v postopku za registracijo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • priprava splošnih aktov in statusne zadeve v zvezi z delovanjem gospodarskih družb
 • sestava in strokovni pregled pogodb