Odvetniška družba Pelko in Kovač, o.p., d.o.o.

Ljubezen do prava, strokovne in življenjske izkušnje, postavljanje stranke v ospredje, so atributi, ki nam omogočajo, da Vam pomagamo odgovoriti na vaše vprašanje oziroma rešiti vaš morebitni problem. V odvetniški pisarni nudimo pravnim in fizičnim osebam pomoč pri reševanju težav s področja gospodarskega, delovnega, pogodbenega, civilnega prava, kazenskega, upravnega prava, in drugih pravnih področjih.

Pripravljamo in pomagamo pri pripravi pogodb o zaposlitvi z zaposlenimi delavci za vsa delovna mesta, izdelujemo interne akte družbe, stranke zastopamo pred delovnimi sodišči v zvezi z odpovedmi delovnega razmerja in v zvezi z drugimi denarnimi ali nedenarnimi zahtevki ter opravljamo druge storitve s področja delovnega prava.

Strankam svetujemo pri nakupu nepremičnin, preverjamo lastništvo nepremičnine in rešujemo druga vprašanja v zvezi z nepremičninami. Poskrbimo za vpis lastništva ali hipoteke v zemljiško knjigo ter drugih potrebnih podatkov. Za stranke pripravljamo vse vrste pogodb, povezanih s premičninami ali nepremičninami, kot so najemne pogodbe, darilne pogodbe, služnostne pogodbe, izročilne, preužitkarske ter pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Pri uveljavljanju denarnih zahtevkov zastopamo pravne in fizične osebe pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov iz naslova prometnih nezgod, delovnih nezgod ter raznih drugih oblik škodnih dogodkov.

Strankam pomagamo pri uveljavljanju napak v primeru, da ima stvar pravne ali stvarne napake, delitvi premoženja po razvezi zakonske zveze ali razpadu zunajzakonske skupnosti, delitvi premoženja med solastniki, sestavitvah oporok, zastopamo jih v zapuščinskih postopkih, sporih zaradi motenja posesti, služnostnih sporih ter na vseh ostalih področjih civilnega prava. Pri kazenskih zadevah delujemo pretežno v okviru skrajšanih postopkov pred okrajnimi sodišči ter pritožbenih postopkov pred višjimi sodišči.

Gospodarskim družbam pomagamo od ustanovitve in vpisa družbe v sodni register preko različnih sprememb oblike družbe, ali njenih posameznih lastnosti pa do morebitne likvidacije družbe, če se družbeniki ali delničarji tako odločijo. Ravno tako jim pomagamo pri izterjavi dolžnikov, sestavi najrazličnejših gospodarskih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju z ostalimi subjekti ter jih zastopamo v gospodarskih sporih pred sodišči. Opravljamo vse vrste storitev v zvezi z vodenjem in pripravo skupščin ter kot zunanji pravni strokovnjaki malim, srednje velikim in velikim domačim in tujim gospodarskim družbam, finančnim, leasing družbam, športnim in nepremičninskim agencijam nudimo celovito pravno podporo.

Nesoglasja se trudimo reševati izvensodno. Kadar dogovor ne pripelje do rešitve, stranke zastopamo v civilnih, gospodarskih, kazenskih, upravnih in drugih postopkih.